Obchodná verejná súťaž OST 201 Bukovecká ul.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na "Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacej stanici OST 201, Bukovecká ulica v MČ Košice - Nad jazerom", predmetom ktorej je prenechanie do dočasného odplatného užívania priestory v Odovzdávacej stanici tepla (OST).

1. OST č. 201, Bukovecká, súp. č.: 2720, parc. č.: 3832 k.ú: Jazero, 040 12 Košice